நுரையீரல் மீன்

Lungfish

Lungfish – நுரையீரல் மீன்

நீர் இன்றி பல மாதங்கள் உயிருடன் வாழக்கூடிய மீனினத்தைப் பற்றி கேள்விப்பட்டுள்ளீர்களா? அந்த மீனினம் “நுரையீரல் மீன்” (Lungfish) எனப்படும் நன்னீர் மீன் ஆகும். சுவாசிப்பதற்காக நுரையீரல்களைக் கொண்ட இந்த மீனினம், கோடைக் காலங்களில் நன்னீர்த்தேக்கங்கள் வற்றும் போது, சுவாசிப்பதற்காக நிலத்தில் சிறிய துளையை ஏற்படுத்தி விட்டு, சேற்றுள் சென்று, உலர்ந்த காலம் முழுவதும் மண்ணுக்குள் வளை தோண்டி வசிக்கும். இக்காலப்பகுதியில் உடல் உலராமல் இருக்க, தன் தோலினால் சீதத்தைச் சுரந்து, வாய் தவிர்ந்த ஏனைய உடல் பகுதிகள் அனைத்தையும் சீதத்தால் மூடிக்கொள்ளும்! மீண்டும் மழை பெய்யும் காலப்பகுதியிலேயே இவை மண்ணை விட்டு வெளியே வரும். இத்தகைய அற்புதமான படைப்பினங்களைப் படைத்த அல்லாஹ்வுக்கே எல்லாப் புகழும்!!

Powered By Indic IME